Over SAM

DOELSTELLING

De monumentenlijst van de gemeente Apeldoorn omvat meer dan 1000 adressen van gebouwen en objecten die rijksmonument, gemeentelijk monument, karakteristiek- of beeldbepalend zijn.

Mede door toedoen van de SAM zijn daardoor in de loop der jaren meerdere monumentale gebouwen voor sloop behoed, zoals bijvoorbeeld het stationsgebouw.

Met alleen beschermen van gebouwen is het nog niet klaar. Daarom legt SAM-stadsherstel zich toe op het verwerven, restaureren en herbestemmen van historische panden om daarmee bij te dragen aan herstel van allure van de Apeldoornse binnenstad.

Bewustmaking van het publiek voor het rijke cultuurhistorisch erfgoed van Apeldoorn is eveneens een belangrijk aspect van de missie van de SAM.

Stationsgebouw Statie

Wat doet de SAM?

  • onderhoudt constructieve contacten met ambtenaren en gemeentebestuur van Apeldoorn voor realisatie van haar doelstellingen;
  • geeft aan de gemeente gevraagd en ongevraagd haar mening over ontwikkelingen in het kader van haar doelstellingen;
  • tracht waar mogelijk monumenteigenaren vrijblijvend te adviseren en ondersteunen;
  • is aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en werkt voor evenementen en andere (publieks-) activiteiten veelvuldig samen met andere EPA-partners;
  • streeft naar een groot draagvlak om haar doelstellingen te ondersteunen. Dit doet zij door bijeenkomsten en/of excursies voor donateurs en ondersteuners te organiseren en door het uitgeven van onder meer nieuwsbrieven;
  • heeft in de loop van de jaren veel voor elkaar gekregen, een bloemlezing staat in de SAM Lustrum Kroniek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan en de SAM Lustrum Kroniek ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan (2017) en diverse SAM jaarboeken;
  • organiseert jaarlijks lezingen en excursies en – samen met partners – de jaarlijkse Open Monumentendagen.

Structuur SAM

De SAM is een 100% vrijwilligersorganisatie, met ANBI-status en aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn. Voor uitvoering van haar missie is de SAM volledig afhankelijk van donateurs, vrijwilligers en andere weldoeners.

Voorzitter SAM holding: Mr. Leo Kok
mrlckok@xs4all.nl 06 5325 6447

Gedelegeerd bestuurder SAM Erfgoed: Mw. Dr. Josée Hulshof
jo.hulshof@wxs.nl 06 5353 2464

Gedelegeerd bestuurder SAM Stadsherstel: Dolf Sijbesma
dolfsijbesma@xs4all.nl 06 2296 7084

Secretaris SAM holding: Corrie van de Kraats
info@u60122p56866.web0118.zxcs-klant.nl 055 360 0677

Penningmeester SAM holding: Willem Beumer
willembeumer@upcmail.nl 06 5323 1826

PR/Communicatie/Evenementen SAM holding: Herma van Dorth
hermavandorth@gmail.com 06 2162 1098

Algemeen bestuurslid SAM holding: Hans van de Water
hansvandewater68@gmail.com 06 5318 7645

Lid SAM Erfgoedteam: Ed van Gent
e.vangent2@chello.nl 06 2979 0886

PRIVACYVERKLARING SAM

De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) beschikt over persoonsgegevens van haar donateurs en van allen die betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten of anderszins met de SAM in contact zijn of zijn geweest. Deze gegevens betreffen naam, voornaam of voorletters, adres en veelal geboortedatum en e-mailadres, soms telefoonnummer en ook bankrekeningnummer (IBAN) van donateurs en andere geldgevers en relaties.

Genoemde gegevens zijn door betrokkenen zelf aan de SAM kenbaar gemaakt en worden in beschermde omgeving beheerd door de donateursadministrateur van de SAM. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over activiteiten van de SAM en inning van donaties. Zonder toestemming van de betrokkene worden zijn/haar persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de SAM daartoe wettelijk verplicht is.

De SAM houdt zich aan alle bepalingen van de privacywet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan s.v.p. contact op via info@u60122p56866.web0118.zxcs-klant.nl.

Betrokkenen kunnen hun bij de SAM geregistreerde persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

Personen die er geen prijs meer op stellen om benaderd te worden door de SAM kunnen dat schriftelijk kenbaar maken aan de Donateursadministratie van de SAM, Roggestraat 44, 7311 CD, Apeldoorn. Hun gegevens worden daarna prompt uit het bestand van de SAM verwijderd.

Indien er onverhoopt een digitale inbreuk (‘hack’) plaatsvindt in de persoonsgegevens zal de SAM dit melden aan betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis stellen.

Welkooppand nu Rechtbank

Welkooppand (coll. H. Thomas)

Word donateur of ondersteuner Meld u hier aan